Logowanie

Regulamin

Warunki korzystania ze strony myiyo

Stan: 27 listopada 2012r.

"myiyo" określa usługę będącą przedmiotem umowy i /lub moweb GmbH (sp. z o.o.)

Preambuła

Rejestrując się na myiyo akceptują Państwo poniższe warunki korzystania z myiyo.

myiyo prowadzi interaktywne usługi online w ramach różnych domen najwyższego poziomu (.COM, .DE i in.) oraz w ramach subdomen i aliasów tych domen, których treść stanowi sieć komunikowania się oraz panel badań rynku. Wszystkie strony internetowe udostępniające usługi myiyo zwane dalej są "myiyo-websites".

Warunki te regulują stosunek umowy pomiędzy zarejestrowanym członkiem i myiyo jako operatorem sieci, niezależnie od tego, na której ze myiyo-websites użytkownik jest zarejestrowany lub zalogowany.

Umowa dot. korzystania przez użytkownika z usług myiyo zostaje zawarta z moweb GmbH, Mertensgasse 12, 40213 Düsseldorf, Niemcy. Dyrektorzy zarządzający moweb GmbH to Herbert Höckel i Ryan Gibson. Rejestr handlowy: HRB 49478.

Dopuszczone do rejestracji są wyłącznie osoby fizyczne o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie nie mogą przystąpić do rejestracji na myiyo.

W każdym momencie na myiyo-websites istnieje możliwość dostępu, drukowania, pobierania czy zapisywania warunków korzystania ze strony posługując sie linkiem "Warunki korzystania".

 1. 1. Przedmiot umowy
  1. 1.1 Zabronione jest korzystanie z usług i treści oferowanych na myiyo-websites w sposób niezgodny z zasadami określonymi przez myiyo.
  2. 1.2 Dane dostarczone przez użytkownika są udostępniane przez myiyo innym użytkownikom, o ile dane te nie naruszają przepisów prawa lub niniejszych warunków. Treści niezgodne z prawem mogą zostać natychmiast usunięte z myiyo-websites , bez wcześniejszego powiadomienia.
  3. 1.3 Dostępność myiyo-websites oraz usług dostosowana jest do standardów najnowszych technologii. Mimo to myiyo nieustannie dąży do zapewnienia jak najlepszego poziomu dostępności myiyo-websites. Ograniczenia usług i krótkotrwałe zakłócenia mogą związane być z przeglądami technicznymi, działaniami zabezpieczającymi lub pojemnością. Również wydarzenia, na które myiyo nie ma wpływu (takie jak np. zakłócenia publicznych sieci telekomunikacyjnych, awarie zasilania itd.) prowadzić mogą do zakłóceń.
  4. 1.4 Dzięki sieci myiyo dostępna jest platforma umożliwiająca korzystanie z różnych aplikacji technicznych, przede wszystkim w celu kontaktowania się użytkowników. Wszelka ingerencja myiyo przy komunikowaniu pomiędzy użytkownikami jest wykluczona.
  5. 1.5 myiyo za pośrednictwem sieci myiyo zwraca użtkownikom uwagę m.in. na usługi i treści obce osób trzecich (zwane dalej "treści osób trzecich"). Treści tego typu oznakowane zostają odpowiednią informacją, np. "Reklama". Jeśli oferowane jest zawarcie umowy bazujące na ofercie treści osób trzecich, wówczas po wyrażeniu zgody dochodzi do zawarcia umowy, wyłącznie między stroną odpowiedzialną za określoną usługę a użytkownikiem.
  6. 1.6 Użytkownik zostaje zaproszony przez myiyo do udziału w badaniach rynku. Kwestionariusz ankietowy opracowany jest przez myiyo lub przez innych oferentów. Uczestnictwo w ankietach jest dobrowolne. Zestawienie danych odbywa się w formie anonimowej. Tożsamość uczestników badań nie jest w żadnym wypadku udostępniana osobom trzecim.
 2. 2. Rejestracja
  1. 2.1 Aby korzystać z usług myiyo-websites wymagana jest rejestracja użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna.
  2. 2.2 Użytkownik w trakcie rejestracji zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, aktualnych, nie wprowadzających w błąd. Użytkownik zobowiązany jest także do bezwłocznego informowania myiyo o wszelkich zmianach danych dot. jego osoby.
  3. 2.3 Użytkownik rejestrując się deklaruje, że jest osobą pełnoletnią.
  4. 2.4 Przy rejestracji użytkownik wybiera hasło dostępu do myiyo. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła oraz nie może udostępniać go innym osobom. myiyo nie przekazuje hasła osobom trzecim i nie wymaga informacji co do hasła użytkownika.
  5. 2.5 Oferta zawarcia umowy o świadczenie usług myiyo-websites zostaje oddana przez użytkownika z chwilą skutecznego przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. myiyo akceptuje ofertę aktywując członkostwo użytkownika na myiyo-websites. Po akceptacji umowa między użytkownikiem a myiyo dochodzi do zawarcia umowy.
  6. 2.6 Jeśli rejestracja nie jest kompletna, konto oraz na nim zamieszczone dane zostaną utracone.
  7. 2.7 Nie istnieje prawo zobowiązujące do zawarcia umowy. myiyo zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji użytkownika nawet bez podania przyczyny; w takim przypadku dane dostarczone przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostaną natychmiast usunięte.
  8. 2.8 Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko jeden raz i może on utworzyć wyłącznie jeden profil użytkownika. Poprzez rejestrację użytkownik oświadcza, że do tej pory nie był członkiem sieci myiyo lub, że posiadał wcześniej konto, które zostało usunięte lub zawieszone.
  9. 2.9 myiyo nie jest w stanie ustalić, czy użytkownik zarejestrowany myiyo-websites przedstawił prawdziwe dane kontaktowe. Dlatego myiyo nie daje gwarancji faktycznej tożsamości danego użytkownika. W związku z tym każdy użytkownik powinien sam upewnić się co do tożsamości innego użytkownika.
 3. 3. Obowiązki użytkownika
  1. 3.1 Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. 3.1.1 umieszczania wyłącznie prawdziwych i nie wprowadzających w błąd danych w swoim profilu oraz kontaktując się z innymi użytkownikami,
   2. 3.1.2 używania sieci myiyo wyłącznie do celów prywatnych,
   3. 3.1.3 zapewnienia, że publikowane przez niego zdjęcia na myiyo-websites są dozwolone.
    • Przed zamieszczeniem pliku z wybranym zdjęciem, użytkownik musi zapewnić, że posiada wyłączne prawo do korzystania z pliku obrazu oraz, że publikacja tego pliku nie narusza przepisów prawa i/lub nie narusza praw osób trzecich.
    • Umieszczanie zdjęć przedstawiające inne osoby poza użytkownikiem oraz podpinanie innych osób widocznych na zdjęciach może odbywać się wyłącznie za zgodą tych osób.
    • Pliki ze zdjęciami oraz na nich widoczne odnośniki do osób trzecich mogą zostać usunięte przez myiyo bez uprzedniego powiadomienia, jeśli pojawią się przesłanki wskazujące na naruszenie ww. przepisów.
   4. 3.1.4 Obowiązujące prawo oraz wszelkie prawa osób trzecich muszą być przestrzegane podczas korzystania z usług świadczonych przez myiyo-websites. Zabronione jest w szczególności:
    • stosowanie treści obraźliwych lub oszczerczych, niezależnie od tego, do kogo są one kierowane,
    • wykorzystywanie treści pornograficznych lub naruszających przepisy ustway o ochronie młodzieży,
    • niedposzczalne nękanie innych użytkowników, np. poprzez wysyłanie spamu, wiadomości łańcuszków, rozsyłanie identycznych wiadomości prywatnych do kilku użytkowników równocześnie lub komunikowanie o charakterze seksualnym,
    • wykorzystywanie prawnie chronionych treści (np. treści chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, znakiem przemysłowym lub ustawą o wzorach użytkowych), nie będąc do tego upoważnionym, jak i
    • każde użycie sieci myiyo i usług dla celów biznesowych, handlowych lub innych o charakterze komercyjnym.
  2. 3.2 Następujące działania są zakazane:
   • Wykorzystywanie mechanizmów, oprogramowania lub skryptów w połączeniu z posługiwaniem się myiyo-websites, w inny spsób niż przewidziany w ramach proponowanych usług przez myiyo-websites.
   • Elektroniczne atakowanie sieci myiyo, m.in. próby pokonania lub ominięcia mechanizmów zabezpieczających (hakerstwo), stosowanie lub rozprzestrzenianie wirusów, robaków lub trojanów, ataki brute force lub inne działania mające negatywny wpływ na sieć myiyo, w tym na sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz działania szkodzące innym użytkownikom.
   • Niedozowlone rozpowszechnianie i publikowanie treści myiyo-websites lub innych użytkowników.
   • Wszelkie działania mające na celu uszkodzenie funkcjonalności infrastruktury myiyo, a w szczególności celowe nadmierne obciążenie stron.
 4. 4. Sankcje i inne skutki w przypadku naruszeń użytkowników
  1. 4.1 Funkcjonalność myiyo związana jest z przestrzeganiem regulaminu, a w szczególności obowiązków określnonych w nr 3. myiyo ma prawo nakładania sankcji na użytkowników w przypadku pojawienia się oznak naruszenia obowiązków umownych. myiyo uprawniona jest do usuwania treści, które naruszają przepisy korzystania z sieci myiyo, bez uprzedniego zawiadomienia.
  2. 4.2 Wybór sankcji odbywa się przy uwzględnieniu słusznych interesów użytkownika oraz jego winy. Pod uwagę brane są następujące działania i sankcje:
   • Ostrzeżenie użytkownika,
   • Częściowe lub całkowite usunięcie treści użytkownika,
   • Redukcja lub ograniczenie korzystania z aplikacji w sieci myiyo,
   • Tymczasowe zawieszenie użytkownika,
   • Stałe zawieszenie użytkownika.
  3. 4.3 W przypadku zawieszenia użytkownika zabrania się użytkownikowi korzystania z sieci myiyo jak i ponownej rejestracji.
 5. 5. Zmiany dotyczące usług myiyo-websites

  myiyo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian usług oferowanych na myiyo-websites lub świadczenia usług alternatywnych, o ile jest to bezzasadne dla użytkownika.

 6. 6. Rozwiązanie umowy
  1. 6.1 Umowa o korzystanie może zostać rozwiązana przez użytkownika w każdym czasie bez podania przyczyny. Wypowiedzenie umowy może być przeprowadzone po zalogowaniu się na myiyo-websites i przy użyciu ustawień profilu "Profil Ustawienia", dostępnych z każdej strony. Profil zawiera link przekierowujący bezpośrednio do formularza z wypowiedzeniem umowy.
  2. 6.2 myiyo ma również prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie. Prawo wypowiedzenia z ważnego powodu, ewentualne zawieszenie użytkownika według ustaleń zawartych w punkcie 4 niniejszych warunków korzystania, pozostają nienaruszone.
  3. 6.3 Po pomyślnym zakończeniu członkostwa użytkownika, jego konto oraz wszystkie dane związane z jego osobą zostają trwale usunięte. Wpisy opublikowane przez użytkownika za pośrednictwem sieci myiyo przed dokonaniem wypowiedzenia umowy (np. na stronie innego użytkownika lub na stronie fanklubu), pozostają dostępne po deaktywacji konta. Jednak nazwa usuniętego użytkownika nie będzie widoczna, pojawi się wyłącznie informacja, że autor niniejszego wpisu nie jest członkiem strony.
 7. 7. Odpowiedzialność za treści, dane i/lub informacje użytkownika
  1. 7.1 myiyo nie ponosi odpowiedzialności za treści, dane i/lub informacje przekazywane przez użytkowników myiyo-websites.
  2. 7.2 Jeśli użytkownik zauważy, że inny użytkownik na myiyo-websites postępuje niezgodnie z prawem lub umową, może on dokonać zgłoszenia za pomocą odpowiedniego formularza, dostępnego z każdej strony na myiyo-websites.
 8. 8. Obsługa klienta

  Jeśli użytkownik ma pytania lub wymaga wyjaśnień dotyczących umowy z myiyo lub w odniesieniu do usług myiyo, może on skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego z każdej strony na myiyo-websites lub może nawiązać kontakt z myiyo listownie lub faksem.

 9. 9. Odpowiedzialność myiyo

  Ustawowe postanowienia dotyczące roszczeń odszkodowawczych stosuje się bez ograniczeń.

 10. 10. Zwolnienie z odpowiedzialności przez użytkownika

  Użytkownik zwalnia myiyo z wszelkich roszczeń innych użytkowników lub osób trzecich w stosunku do myiyo w przypadku naruszenia prawa przez użytkownika poprzez zamieszczone treści lub usługi w ramach korzystania z sieci myiyo. Użytkownik jest wówczas zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z obroną prawną myiyo, w tym wszelkich kosztów sądowych i adwokackich zgodnie z taryfą ustawową. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania, jeśli naruszenie prawa nastapiło nie z winy użytkownika. W przypadku winy osoby trzeciej użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać myiyo wszelkie posiadane zgodne z prawdą informacje, zarówno dla potrzeb dochodzenia jak i obrony prawnej. Dalsze prawa oraz roszczenia do odszkodowania myiyo pozostają nienaruszone.

 11. 11. Ochrona danych osobowych
  1. 11.1 Użytkownik decyduje samodzielnie czy i jakie informacje są udostępniane innym użytkownikom. myiyo działa według określonych ustawień użytkownika i według nich wyłącznie za zgodą użytkownika jego dane są udostępniane osobom trzecim.
  2. 11.2 Gromadzenie danych, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez myiyo odbywa się zgodnie z wytycznymi właściwych przepisów o ochronie danych, zgodnie z warunkami ochrony danych przez myiyo oraz za zgodą użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 12. 12. Prawa do treści

  Wraz z umieszczeniem wpisu na stronach myiyo użytkownik przyznaje myiyo nieograniczone, nieodwołalne i zbywalne prawo do korzystania z tego wpisu. myiyo zostaje uprawniona do wykorzystania z tych treści w wybranym celu. myiyo posiada zatem prawo użytkowania do wszystkich wpisów umieszczonych na myiyo-websites. Posługiwanie się wpisami ze stron myiyo lub ich treścią nie jest dozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody myiyo.

 13. 13. Niedostępność do informacji poufnych

  Sondaże, w których użytkownik uczestniczy, zwierać mogą poufne informacje, pomysły lub koncepty niepodlegające upublicznieniu. W związku z tym przekazywanie lub ujawnianie informacji uzyskanych z badań przez uczestnika jest zabronione. Naruszenie tego postanowienia prowadzić może do roszczeń odszkodowawczych strony myiyo lub autora ankiety wobec uczestnika.

 14. 14. Wynagrodzenia
  1. 14.1 myiyo przyznaje swoim użytkownikom wynagrodzenie w postaci punktów za określone rodzaje czynności. W szczególności wynagradzany jest właściwy udział w sondażu lub kompletne wypełnienie profilu użytkownika. Ilość punktów możliwych do zebrania jak i aktualny stan zebranych punktów widoczny jest na stronie z ankietami.
  2. 14.2 Użytkownik może zażądać wypłaty zebranych punktów na myiyo, pod warunkiem, że uzbierał co najmniej 20.000 punktów. Użytkownik otrzymuje 1 euro za 1.000 punktów. Wartość przypadająca na jeden punkt w walucie krajowej określana jest według aktualnego kursu walutowego.
  3. 14.3 Wypłacanie wynagrodzenia odbywa się w każdym kraju za pomocą PayPal.
 15. 15. Przeniesienie prawa własności

  myiyo zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego przeniesienia własności panelu myiyo na odrębną osobę prawną, np. ponieważ myiyo zaprzestaje świadczenia usług członkom z określonego kraju. Wszystkie dane członkowskie zostaną przekazane nowemu właścicielowi, który może je zaimportować do bazy danych swojego serwisu internetowego. Obecny stan punktów użytkowników zostanie również przeniesiony do nowego serwisu internetowego.

 16. 16. Postanowienia końcowe
  1. 16.1 myiyo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie oraz bez podania przyczyny. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w regulaminie we właściwym czasie. W terminie dwóch tygodni od zawiadomienia o zmianie, użytkownik może złożyć odwołanie co do ważności zmienionych warunków. Wraz z upływem wyznaczonego terminu zmienione warunki uznaje się za przyjęte. W ramach powiadomienia użytkownik zostaje poinformowany o przysługującym mu prawie do odwołania oraz o dwutygodniowym terminie złożenia wniosku.
  2. 16.2 Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków są lub okażą się w przyszłości nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy zobowiązują się zastąpić każdy nieważny przepis przepisem ważnym, który swoją treścią najlepiej wyraża zamierzony ekonomiczny sens oraz cel poprzedniego przepisu. Ma to również zastosowanie odpowiednio do wszelkich luk w umowie.
  3. 16.3 Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba myiyo.
  4. 16.4 Sądem właściwym, zgodnie z obowiązującym prawem, jest sąd właściwy dla siedziby myiyo.
  5. 16.5 Stosunki wynikające z umowy pomiędzy myiyo i użytkownikiem podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.

Logowanie

E-mail
Hasło